David Holt | 2015 - Sam - Shawnee Senior Prom, May